معدن

تامین سرمایه در گردش اصلی ترین نیاز بخش معدن است

معادن بزرگی و کوچکی در ایران داریم که به دلیل کمبود سرمایه معدن داران یا به طور کامل اکتشاف نشده یا از نظر اصول فنی دچار مشکل است. در شرایط کنونی این انتظار از دولت وجود دارد که از معادن کوچک نسبت به معادن بزرگ حقوق کمتری دریافت کند تا این معادن بتوانند به فعالیت ادامه دهند.